Organisaatio ja tehtävät

Seuran hallinto ja sen työskentely 

Johtokuntaan kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 5 jäsentä ja 2 varajäsentä. Johtokunnan jäsenet valitaan syyskouksessa. Johtokunnan toiminnasta on määrätty seuran säännöissä kohdassa 14§ Seuran hallinto.

Johtokunnan tehtäviin kuuluvat mm. seuran toiminnasta ja taloudesta vastaaminen, jäsenrekisterin ylläpito, sääntöjen mukaisten yleiskokousten ja niihin tarvittavien dokumenttien järjestäminen sekä toimintakäsikirjan päivittäminen ja seuran asioista tiedottaminen sisäisesti ja ulkoisesti. 

Johtokunta kokoontuu sopiminaan ajankohtina, kuitenkin vähintään neljä kertaa vuodessa. Puheenjohtaja laatii asialistat ja kutsuu kokouksen koolle. Osa johtokunnan kokouksista on avoimia kaikille jäsenille, näihin kutsutaan erikseen. Kaikista johtokunnan kokouksista laaditaan arkistoitavat pöytäkirjat. Pöytäkirjat tarkistetaan ja allekirjoitetaan seuraavassa kokouksessa. Johtokunnan työskentelyssä hyödynnetään omaa viestiryhmää sekä verkossa jaettavia työskentelyalueita.

Johtokunnan toimintakausi aloitetaan järjestäytymiskokouksella, jonka kutsuu koolle seuran puheenjohtaja. Järjestäytymiskokouksessa: 

  • päätetään johtokunnan jäsenten vastuutehtävät
  • nimetään muut johtokunnan ulkopuoliset seuratoimijat 
  • asetetaan toimintakauden tavoitteet 
  • päätetään tilinkäyttöoikeuksista ja määritellään seuran nimenkirjoittajat, ja päivitetään muutokset PRH:lle
  • päivitetään seuran jäsenrekisterin ja nettisivujen ylläpito-oikeudet
  • sovitaan johtokuntatyöskentelyn pelisäännöt 

Johtokunta sitoutuu perehdyttämään uudet jäsenet syyskokouksen jälkeen ennen toimintakauden vaihtumista.

Dan-valiokunta vastaa seuran harjoittelu- ja lajiasioista, niiden ylläpidosta ja kehittämisestä. Dan-valiokunta myös seuraa lajiliiton tapahtumia ja tiedotuksia sekä lajin kattojärjestön (Kukkiwon) linjauksia ja vastaa Sim Uu -toiminnasta.

Vastuuohjaajat ja apuohjaajat määritellään kausittain ennen kauden alkua pidettävässä ohjaajapalaverissa.


Jäsenistön oikeudet ja velvollisuudet

Jäsenistön oikeudet ja velvollisuudet on kirjattu seuran sääntöihin:

  • 5§ Seuran jäsenet 
  • 6§ Seurasta eroaminen
  • 7§ Jäsenen erottaminen

Sidosryhmätyöskentely 

Seuramme on Suomen taekwondoliiton ja Pohjois-Savon Liikunta ry:n (PSL) jäsenseura.

Iisalmen Taekwondon mustat vyöt ovat sitoutuneet Sim Uu- yhteisöön.

Lajia ja seuran toimintaa tehdään tunnetuksi paikallisesti erilaisten näytösten ja vierailujen sekä aktiivisen tiedottamisen kautta. Seura osallistuu mahdollisuuksien mukaan Iisalmen kaupungin ja esimerkiksi alueen koulujen järjestämiin tapahtumiin ja tekee yhteistyötä muiden alueen harrastusseurojen kanssa yli lajirajojen.  

Yhteydenpidosta Iisalmen kaupungin ja muiden sidosryhmien välillä vastaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Lajillisesta yhteistyöstä, Sim Uu- ja  taekwondo-suhdannetoiminnasta vastaa Dan-valiokunta.

Toiminnan arviointi

Toiminnan kehittämiseksi ja laadun arvioimiseksi seura teettää kerran vuodessa Olympiakomitean palautekyselyt harrastajille (lapset, nuoret ja aikuiset), junioriharrastajan huoltajille, seuratoimijoille ja vastuuohjaajille. Kyselyihin vastataan anonyymisti. Seura saa palautetta myös keskustelujen ja nettisivujen palautekanavan kautta. 

Vanhempainilloissa, ohjaajapalavereissa ja johtokunnan kokouksissa palautteet käydään läpi ja niiden perusteella valitaan toiminnan kehityskohteita.

Seuran toimintaa arvioidaan kolmen vuoden välein järjestettävässä Tähtiseura-auditoinnissa.

Toimintaan vaikuttavat lait, asetukset ja määräykset

Seuran toiminta on yhdistyslain mukaista. Toimintaa ohjavat lisäksi mm. tasa-arvo ja yhdenvertaisuuslaki. 

Seuran jäsenmaksu Suomen taekwondoliitolle kattaa Teostomaksut.


Koulutustoiminta

Johtokunta laatii vuosittain koulutussuunnitelman. Koulutussuunnitelmaa laadittaessa huomioidaan ohjaajien ja seuratoimijoiden yksilölliset koulutustarpeet. Koulutusuunnitelmaa voidaan päivittää kesken toimintavuoden. Seuran kustantamista koulutuksista päätöksen tekee johtokunta. Johtokunta pitää koulutusrekisteriä.  

Johtokunta seuraa PSL:n ja muiden urheiluyhdistysten sekä kaupungin avoimia koulutustapahtumia ja tukee seuran ohjaajia ja muita seuratoimijoita osallistumaan koulutustapahtumiin.

Seura kouluttaa ohjaajia jatkuvasti Suomen Taekwondoliiton järjestämien koulutuksien kautta, joka vastaa mitoitukseltaan ja rakenteiltaan Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n (SLU) koulutusjärjestelmää. Suomen Taekwondoliiton koulutusjärjestelmä on kolmiportainen (tasot 1-3), lisäksi on ammattilaiskoulutuksen portaat (tasot 4-5). Taekwondoliitto on aktiivisesti mukana SLU:n valmentaja- ja ohjaajakoulutusten kehittämistyöhön liittyvässä VOK-hankkeessa. 

Iisalmen Taekwondo järjestää seuran jäsenille ja ohjaajille myös erilaisia seuran sisäisiä koulutuksia. Ohjaajakoulutuksissa suunnitellaan tulevaa harjoituskautta. Koulutuksesta vastaavat 1. ja 2-tason käyneet ohjaajat sekä koulutustapahtumiin osallistuneet henkilöt.

Ensiapukoulutuksiin ja yhdistystoiminnan koulutuksiin osallistuminen mahdollistetaan tarpeen mukaan. 

Kiitoskulttuuri ja palkitsemiset

Seuran toiminnassa pyritään jatkuvaan kannustamiseen ja myönteisen palautteen antamiseen.  

Iisalmen Taekwondon ja muiden tahojen palkitsemat harrastajat on kirjattu seuran internetsivuille.

Seuralla ei ole palkattuja toimijoita. Seuran opettajilla, ohjaajilla ja johtokunnan jäsenillä on salin vapaa käyttöoikeus harjoitusten ulkopuolella. Seuran opettajilla on lisäksi sopimus seuran värivöiden myöntämisestä.

Muista palkitsemisista päättää johtokunta.