Säännöt


1§    Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli


Yhdistyksen nimi on Iisalmen Taekwondo Ry.
Yhdistyksen kotipaikka on Iisalmen kaupunki Itä-Suomen läänissä.
Yhdistys on perustettu tammikuun 26. 2000 ja siitä käytetään säännöissä nimitystä seura.
Seuran kieli on suomi.
Seuran toiminta alueena on Ylä-Savo.


2§    Seuran tarkoitus


Seuran tarkoituksena on edistää liikuntaharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto, kilpa ja huippu urheilua edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.


3§    Tarkoituksen toteuttaminen


Tarkoitustaan seura toteuttaa:

1    Tarjoamalla jäsenilleen

 • Valmennus ja harjoitustoimintaa
 • Koulutustoimintaa
 • Kilpailutoimintaa
 • Nuorisotoimintaa
 • Tiedotus ja suhdetoimintaa
 • Kuntoliikuntaa
 • Muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle fyysisesti ja henkisesti vireitä kansalaisia.

2    Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomioita sekä pyrkimällä omatoimisesti     liikunnan kehittämiseen ja tarpeellisten harjoituspaikkojen ja  välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen

3    Harjoittamalla julkaisutoimintaa.
 
Toimintansa tukemiseksi seura voi:

 • Ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.
 • Hankkia varoja järjestäen tilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen urheilulaitoksia, harjoittaen kustannus ja monistustoimintaa sekä majoitus ja ravitsemusliikettä ja bingotoimintaa
 • Välittää jäsenilleen urheiluvälineitä ja asusteita.


4§    Seuranjäsenyys

Seura noudattaa niiden liikuntajärjestöjen sääntöjä, joiden jäsenenä se on.


5§    Seuran jäsenet

Seuran varsinaiseksi jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

Kunniajäseneksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin merkittävästi edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi jäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertaluontoisen kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla jäsenellä on puhe mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.


6§    Seurasta eroaminen


Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti, kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.


7§    Jäsenen erottaminen


Johtokunta voi erottaa jäsenen, jos tämä on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten ei täytä näiden sääntöjen mukaisia velvollisuuksiaan tai toimii vastoin seuran tarkoitusta, taikka syyllistyy epäurheilijamaiseen toimintaan. Johtokunta voi myös evätä äänioikeuden maksuvelvollisuuden laiminlyöneeltä jäseneltä seuran kokouksessa, jos jäsen ei ole suorittanut säännöissä tarkoitettuja maksujaan seuran kokouksen päättämään päivämäärään mennessä. Johtokunta päättää myös kurinpitotoimista ja niiden yhteydessä annettavista rangaistuksista, jolloin noudatetaan asianomaisen lajin kansallisen liiton sääntöjä ja määräyksiä. Seuran asemasta voi kurinpitotoimista päättää lajin kansallinen liitto sen säännöissä ja sääntöjä alemmanasteisessa määräyksissä vahvistetulla tavalla.

Päätös tulee voimaan heti ja sen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon viisi päivää sen jälkeen, kun päätös on lähetetty sille kirjatussa kirjeessä.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.
 

8§    Liittymis- ja jäsenmaksut


Varsinaisilta jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattaja jäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosittain seuran syyskokous. Kunniajäseniltä ja kunniapuheenjohtajalta ei peritä mitään maksuja.


9§    Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset


Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous loka- marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 7 päivää ennen kokousta sanomalehti ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai kirjallisella ilmoituksella jäsenille tai seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella.


10§    Kevät ja syyskokous


Kevätkokouksessa käsitellään

 • Avataan kokous
 • Valitaan kokoukselle a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa d) ääntenlaskijat
 • Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto.
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 • Päätetään kokous.


Syyskokouksessa käsitellään

 • Avataan kokous.
 • Valitaan kokoukselle a) puheenjohtaja b) sihteeri c) kaksi pöytäkirjan tarkastajaa d) ääntenlaskijat.
 • Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet.
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 • Päätetään mitkä urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena
 • Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä.
 • Vahvistetaan liittymis- , jäsen  ja kannattajajäsenmaksujen suuruus.
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio.
 • Valitaan jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi.
 • Valitaan johtokunnan muut jäsenet ja varajäsenet erovuoroisten tilalle.
 • Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja vastaava määrä varatilintarkastajia.
 • Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin,  joissa seura on jäsenenä.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
 • Päätetään kokous.


11§    Seuran ylimääräinen kokous


Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi, seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran äänioikeutetuista jäsenistä on jonkin määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.
 
Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa, siitä kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 30 päivää ennen kokousta.


12§    Pöytäkirja


Seuran, sen johtokunnan, ostojen ja valiokuntien kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran pöytäkirjat on kokousten puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkastajien tarkastettava.

Johtokunnan, ostojen ja valiokuntien pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.


13§    Äänestys


Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Henkilöasiat ratkaistaan siten, että eniten ääniä saaneet valitaan. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä, kunniajäsenellä ja kunniapuheenjohtajalla sekä ainaisjäsenellä, kannattavia jäseniä lukuun ottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.


14§    Seuran hallinto


Seuran toimintaa ja taloutta hoitaa johtokunta, johon kuuluu kahdeksi toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja, ja kahdeksi toimintavuodeksi valitut 5 jäsentä ja 2 varajäsentä. Johtokunnan jäsenistä on erovuorossa vuorovuosin 2 ja 3 ja varajäsenistä on erovuorossa puolet vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa jäsenistä kaksi ja varajäsenistä yksi arvan perusteella.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Johtokunta valitsee lisäksi sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

 • Toteuttaa seuran kokouksen päätöksiä.
 • Johtaa ja kehittää seurantoimintaa.
 • Valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät sekä niiden puheenjohtajat.
 • Vastata seuran taloudesta.
 • Pitää jäsenluetteloa.
 • Tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös.
 • Tehdä toiminta ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten.
 • Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.
 • Hyväksyä ja erottaa jäsenet, sekä päättää jäseniä koskevista kurinpitotoimista.
 • Valita ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.
 • Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja niiden kunnia. ja ansiomerkkien esittämisestä.
 • Ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.
 • Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kolme viikkoa ennen kevätkokousta.


15§    Tilivuosi


Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.


16§    Nimenkirjoittajat


Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai jonkun muun johtokunnan määräämän johtokunnan jäsenen tai toimihenkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.


17§    Jaostot


Jaostot voivat päättää sisäisesti toiminnastaan kuitenkin siten, että seuran johtokunta vahvistaa jaoston tekemät oikeustoimet.


18§    Sääntöjen muuttaminen


Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljänosan enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.


19§    Seuran purkaminen


Seuran purkamisesta päättää seuran kokous vähintään kolmen neljäsosa enemmistöllä annetuista ääniistä. Kokouskutsussa on mainittava erikseen seuran purkamisesta.


20§    Seuran varojen luovuttaminen


Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin seuran toiminta alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehenä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.